** زمینه فعالیت : مطالب علمی و آموزشی رشته حسابداری **


گروه  آموزشی حسابداری استان زنجان

اعضای گروه آموزشی


1- شیوا خانمحمدی _ سرگروه _ 09125419404

2- مهدی قاسمی _ عضو گروه _ 09124413715

روز حضور در گروه : روز های یکشنبه

ساعات حضور : 14 - 8
| تعداد بازدید: 565